перейти на головну сторінку порталу
Головна сторінка Новини Історія Контакти Форум Педагогічний колектив  
Логотип школи  

Звіт про використані кошти ГРУДНІ 02.01.2020

Звіт про використані кошти у листопаді 01.12.2019

Звіт про використані кошти у жовтні 01.11.2019

Звіт про використані кошти у вересні 01.09.2019

Звіт про використані кошти у серпні 05.09.2019

Мовний табір "Smile" День 1 - "Meeting" 27.05.2019

Список учнів 1 класу 27.04.2019

Звіт про використані кошти у квітні 01.05.2019

Звіт про використані кошти у березні 01.04.2019

Весняний, туристично-краєзнавчий велопробіг 11.04.2019

Портфоліо Федчик С.П 01.04.2019

Портфоліо Федчик С.П 01.04.2019

Медичний огляд 13.03.2019

Зарядний пристрій 13.03.2019


Національна дитяча гаряча лінія
Національна гаряча лінія
Іваничівська районна державна адміністрація
Іваничівська районна рада
Офiцiйне представництво Президента України
Офіційний портал Верховної Ради України
Урядовий портал
Офіційний сайт Волинської обласної державної адміністрації
Адміністративні послуги Волинської області
Педагогічна преса
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Ураїни
МВС - Міністерство Внутрішніх Справ України - відділ у справах дітей  Головна
Історія школи
Контакти
Педагогічний колектив
Паспорт школи
Освітня програма
Фінансові звіти
Вибір підручників
Шкільні новини
Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Форум


 

Освітня програма

... Погоджено: засідання педагогічної ради протокол № 5 «14» червня 2019 р. Затверджено: Директор закладу базової загальної середньої освіти Секунда І.Й. ______ Освітня програма Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівська сільської ради Іваничівського району Волинської області на 2019/2020 навчальний рік НАДАНО ЧИННОСТІ ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ Наказ № 64-од від 14 червня 2019 року І. Загальні положення освітньої програми Освітня програма передбачає: - формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; - виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; - утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. Для 1-2 класу – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я. Савченко; Нова українська школа, затверджена Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. Для 3-4 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, таблиця 1. Для 6-7 класів - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 12. Для 5,8,9 класів - складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця 1. Ключові компетентності 1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем. 4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. 5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. 8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. Наскрізні лінії Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності. 1. Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства. 2. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 3. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 4. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі. ІІ. Пояснювальна записка Загальні засади. I. Форма власності: комунальна II. Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України. III. Режим роботи навчального закладу п'ятиденний. Мова навчання: українська. У 2019-2020 навчальному році у закладі сформовано 9 класів: І ступінь: 22 1 клас – 6 учнів, 2 клас – 5 учнів, 3 клас – 6 учнів, 4 клас – 7 учнів, ІІ ступінь: 28 5 клас - 5 учнів, 6 клас - 7 учнів, 7 клас - 4 учнів, 8 клас - 6 учні, 9 клас - 4 учнів Всього: 50 учнів Початок занять – о 9.00 год.; Тривалість уроків у початковій та основній школах відповідно до статті 16 закону України «Про загальну середню освіту»; Тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778). Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту”. Середня наповнюваність 1 – 4 класів – 6 учнів. Середня наповнюваність 5 – 9 класів – 5 учнів Факультативні заняття і курси за вибором проводяться в період основних занять із обов’язковою перервою за затвердженим розкладом. Мережа класів та учнів Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 По школі Хлопчиків 3 4 5 3 2 3 2 4 1 27 Дівчаток 3 1 1 4 3 4 2 2 3 27 Кількість учнів 6 5 6 7 5 7 4 6 4 50 Початкова школа Навчальні плани школи І ступеня складені на основі: - 1-2 класи за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О. Я Савченко – Нова українська школа, затвердженою Наказом МОН України від 21.03.2018 № 268; - 3-4 класи за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, за п’ятиденним робочим тижнем. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 805 годин, для 2-х класів – 840 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік Вивчення освітніх галузей – мови і літератури (українська мова (1 – 4 кл.), англійська мова (1 – 4 кл.), математична (1 – 4 кл.), «Я досліджую світ» (1 клас), природознавство (1 – 4 кл.), мистецька – образотворче мистецтво (1 – 4 кл.) музичне мистецтво (1 – 4 кл.), технологічна (1 – 4 класи). фізкультурна (1 – 4 класи), суспільствознавство (3 – 4 кл.). Основна школа Навчальні плани школи ІІ ступеня складені на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 за п’ятиденним робочим тижнем. 5 клас – таблиця 13 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою. 6,7 класи – таблиця 10 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою; 8 клас – таблиця 8 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою. 9 клас – таблиця 1 до Типової освітньої програми з навчанням українською мовою. - Курси за вибором: Християнська етика - 6 клас - 1 година. Структура 2019/2020 навчального року 1. Початок та закінчення навчального року. Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019/2020 навчальний рік розпочнеться 02 вересня 2019 року святом – День знань – і закінчиться не пізніше 1 липня 2020 року. 2. Поділ на семестри. Навчальні заняття для учнів 1-9 класів організовуються за семестровою системою: І семестр – з 02 вересня по 27 грудня 2018 року, ІІ семестр – з 15 січня по 23 травня 2019 року. 3. Проведення канікул. Впродовж навчального року для учнів 1-9 класів проводяться канікули: - осінні - з 30 по 05 листопада 2019 року; - зимові - з 31 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року; - весняні - з 25 по 31 березня 2019 року. Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Програмне забезпечення варіативного компоненту ОСНОВНА ШКОЛА 1. Курс за вибором: «Християнська етика» 6 1 Міністерство освіти і науки України. Національний університет Острозька академія Директор школи: І.Й.Секунда ІІІ. Навчальний план Додаток 1 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ______ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Порицьк Павлівської сільської ради, складений відповідно до Типової освітньої програми початкової освіти НУШ-2 (затвердженої Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018) (І ступінь) 1,2 клас 2019-2020 навчальний рік Освітні галузі Навчальні предмети Кількість год/ тиждень Разом 1 кл. 2 кл. Мовно-літературна Українська мова 7 7 14 Іншомовна Англійська мова 2 3 5 Математична Математика 4 4 8 Я досліджую світ Я досліджую світ 3 5 8 Технологічна Дизайн і технології 1 - 1 Інформатична Інформатика - - Мистецька Образотворче мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 2 2 Фізкультурна Фізичне виховання 3 3 6 Усього 19+3 21+3 40+6 Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без фізкультури) 20 22 Всього фінансується 22 24 46 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 р. Додаток 2 Затверджую Директор школи Секуда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради, (І ступінь) з українською мовою навчання (3-4 класи) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №407) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість год/тиждень Разом 3 кл. 4 кл. Мови і літератури Українська мова Англійська мова 7 2 7 2 14 4 Математика Математика 4 4 8 Природознавство Природознавство 2 2 4 Суспільствознавство Я у світі 1 1 2 Мистецтво Образотворче мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 2 2 Технології Трудове навчання Інформатика 1 1 1 1 2 2 Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я Фізичне виховання 1 3 1 3 2 6 Разом 21+3 21+3 42+6 Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без фізкультури) 23 23 Всього фінансується 24 24 48 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 р. Додаток 3 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (5 клас) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 13 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин Всього 5кл. Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 Українська література 2 2 Англійська мова 3 3 Зарубіжна література 2 2 Суспільствознавство історія України 1 1 Всесвітня історія - - Етика 1 1 Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 Образотворче мистецтво 1 1 Мистецтво - - Математика Математика 4 - Алгебра - - Геометрія - - Природознавство Природознавство 2 2 Біологія - - Географія - - Фізика - - Хімія - - Технології Трудове навчання 2 2 Інформатика 1 1 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 Фізична культура** 3 3 Разом 24,5+3 24,5+3 Варіативна складова Курси за вибором Гранично допустиме навчальне навантаження 28 Всього 24,5+3 24,5+3 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 року Додаток 4 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Порицьк Павліваської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (6 клас) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 10 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Всього 6 кл. Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 Українська література 2 2 Англійська мова 2 2 Польська мова 2 2 Зарубіжна література 2 2 Суспільствознавство Історія України 1 1 Всесвітня історія 1 1 Основи правознавства - - Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 Образотворче мистецтво 1 1 Мистецтво - - Математика Математика 4 4 Алгебра - - Геометрія - - Природознавство Природознавство - - Біологія 2 2 Географія 2 2 Фізика - - Хімія - - Технології Трудове навчання 2 2 Інформатика 1 1 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 Фізична культура** 3 3 Разом 27,5+3 27,5+3 Варіативна складова 1 1 Курси за вибором Християнська етика 1 1 Гранично допустиме навчальне навантаження 28 Всього 28,5+3 28,5+3 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019р. Додаток 5 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Порицьк Павліваської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (здобувача освіти 7 класу Апольського Сергія) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 10 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Всього 7 кл. Мови і літератури Українська мова 0,63 0,63 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,5 0,5 Польська мова 0,5 0,5 Зарубіжна література 0,5 0,5 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства - - Мистецтво* Музичне мистецтво 0,25 0,25 Образотворче мистецтво 0,25 0,25 Мистецтво - - Математика Математика - - Алгебра 0,5 0,5 Геометрія 0,5 0,5 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,5 0,5 Географія 0,5 0,5 Фізика 0,5 0,5 Хімія 0,37 0,37 Технології Трудове навчання 0,25 0,25 Інформатика 0,25 0,25 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,25 0,25 Фізична культура** 0,75 0,75 Разом 8 8 Варіативна складова Курси за вибором Християнська етика Гранично допустиме навчальне навантаження 8 8 Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 року Додаток 6 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Порицьк Павліваської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (здобувача освіти 7 класу Лагоди Людмили) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 10 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Всього 7 кл. Мови і літератури Українська мова 0,63 0,63 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,5 0,5 Польська мова 0,5 0,5 Зарубіжна література 0,5 0,5 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства - - Мистецтво* Музичне мистецтво 0,25 0,25 Образотворче мистецтво 0,25 0,25 Мистецтво - - Математика Математика - - Алгебра 0,5 0,5 Геометрія 0,5 0,5 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,5 0,5 Географія 0,5 0,5 Фізика 0,5 0,5 Хімія 0,37 0,37 Технології Трудове навчання 0,25 0,25 Інформатика 0,25 0,25 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,25 0,25 Фізична культура** 0,75 0,75 Разом 8 8 Варіативна складова Курси за вибором Християнська етика Гранично допустиме навчальне навантаження 8 8 Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019р. Додаток 7 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Порицьк Павліваської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (здобувача освіти 7 класу Оксентюк Соломії) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 10 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Всього 7 кл. Мови і літератури Українська мова 0,63 0,63 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,5 0,5 Польська мова 0,5 0,5 Зарубіжна література 0,5 0,5 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства - - Мистецтво* Музичне мистецтво 0,25 0,25 Образотворче мистецтво 0,25 0,25 Мистецтво - - Математика Математика - - Алгебра 0,5 0,5 Геометрія 0,5 0,5 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,5 0,5 Географія 0,5 0,5 Фізика 0,5 0,5 Хімія 0,37 0,37 Технології Трудове навчання 0,25 0,25 Інформатика 0,25 0,25 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,25 0,25 Фізична культура** 0,75 0,75 Разом 8 8 Варіативна складова Курси за вибором Християнська етика Гранично допустиме навчальне навантаження 8 8 Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019р. Додаток 8 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Старий Порицьк Павліваської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (здобувача освіти 7 класу Піварчука Романа) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 10 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень Всього 7 кл. Мови і літератури Українська мова 0,63 0,63 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,5 0,5 Польська мова 0,5 0,5 Зарубіжна література 0,5 0,5 Суспільствознавство Історія України 0,25 0,25 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства - - Мистецтво* Музичне мистецтво 0,25 0,25 Образотворче мистецтво 0,25 0,25 Мистецтво - - Математика Математика - - Алгебра 0,5 0,5 Геометрія 0,5 0,5 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,5 0,5 Географія 0,5 0,5 Фізика 0,5 0,5 Хімія 0,37 0,37 Технології Трудове навчання 0,25 0,25 Інформатика 0,25 0,25 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,25 0,25 Фізична культура** 0,75 0,75 Разом 8 8 Варіативна складова Курси за вибором Християнська етика Гранично допустиме навчальне навантаження 8 8 Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019р. Додаток 9 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (8 клас) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 8 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин Всього 8 кл. Мови і літератури Українська мова 2+2 4 Українська література 2+1,5 3,5 Англійська мова 2 2 Зарубіжна література 2 2 Суспільствознавство історія України 1,5 1,5 Всесвітня історія 1 1 Основи правознавства - - Мистецтво* Музичне мистецтво - - Образотворче мистецтво - - Мистецтво 1 1 Математика Математика - - Алгебра 2 2 Геометрія 2 2 Природознавство Природознавство - - Біологія 2 2 Географія 2 2 Фізика 2 2 Хімія 2 2 Технології Трудове навчання 1 1 Інформатика 2 2 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 Фізична культура** 3 3 Разом 31+3 31+3 Варіативна складова Курси за вибором Християнська етика Гранично допустиме навчальне навантаження 33 Всього 31+3 31+3 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 року Додаток 10 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (Здобувача освіти 9 класу Базиленко Марини) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин Всього 9кл. Мови і літератури Українська мова 0,5 0,5 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,72 0,72 Зарубіжна література 0,48 0,48 Суспільствознавство історія України 0,36 0,36 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства 0,25 0,25 Мистецтво* Музичне мистецтво - - Образотворче мистецтво - - Мистецтво 0,24 0,24 Математика Математика - - Алгебра 0,49 0,49 Геометрія 0,49 0,49 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,48 0,48 Географія 0,36 0,36 Фізика 0,72 0,72 Хімія 0,48 0,48 Технології Трудове навчання 0,24 0,24 Інформатика 0,48 0,48 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,24 0,24 Фізична культура** 0,72 0,72 Разом 8 8 Гранично допустиме навчальне навантаження Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 року Додаток 11 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (Здобувача освіти 9 класу Грицюка Даниїла) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин Всього 9кл. Мови і літератури Українська мова 0,5 0,5 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,72 0,72 Зарубіжна література 0,48 0,48 Суспільствознавство історія України 0,36 0,36 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства 0,25 0,25 Мистецтво* Музичне мистецтво - - Образотворче мистецтво - - Мистецтво 0,24 0,24 Математика Математика - - Алгебра 0,49 0,49 Геометрія 0,49 0,49 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,48 0,48 Географія 0,36 0,36 Фізика 0,72 0,72 Хімія 0,48 0,48 Технології Трудове навчання 0,24 0,24 Інформатика 0,48 0,48 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,24 0,24 Фізична культура** 0,72 0,72 Разом 8 8 Гранично допустиме навчальне навантаження Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 року Додаток 12 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (Здобувача освіти 9 класу Єлісєєвої Анастасії) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин Всього 9кл. Мови і літератури Українська мова 0,5 0,5 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,72 0,72 Зарубіжна література 0,48 0,48 Суспільствознавство історія України 0,36 0,36 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства 0,25 0,325 Мистецтво* Музичне мистецтво - - Образотворче мистецтво - - Мистецтво 0,24 0,24 Математика Математика - - Алгебра 0,49 0,49 Геометрія 0,49 0,49 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,48 0,48 Географія 0,36 0,36 Фізика 0,72 0,72 Хімія 0,48 0,48 Технології Трудове навчання 0,24 0,24 Інформатика 0,48 0,48 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,24 0,24 Фізична культура** 0,72 0,72 Разом 8 8 Гранично допустиме навчальне навантаження Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 року Додаток 13 Затверджую Директор школи Секунда І.Й. ________ Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради, (ІІ ступінь) з українською мовою навчання (Здобувача освіти 9 класу Солонінко Богдани) на 2019-2020 навчальний рік (таблиця 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405) Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин Всього 9кл. Мови і літератури Українська мова 0,5 0,5 Українська література 0,5 0,5 Англійська мова 0,72 0,72 Зарубіжна література 0,48 0,48 Суспільствознавство історія України 0,36 0,36 Всесвітня історія 0,25 0,25 Основи правознавства 0,25 0,25 Мистецтво* Музичне мистецтво - - Образотворче мистецтво - - Мистецтво 0,24 0,24 Математика Математика - - Алгебра 0,49 0,49 Геометрія 0,49 0,49 Природознавство Природознавство - - Біологія 0,48 0,48 Географія 0,36 0,36 Фізика 0,72 0,72 Хімія 0,48 0,48 Технології Трудове навчання 0,24 0,24 Інформатика 0,48 0,48 Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,24 0,24 Фізична культура** 0,72 0,72 Разом 8 8 Гранично допустиме навчальне навантаження Всього 8 8 Протокол педради про освітню програму № 5 від 14.06.2019 року ІV. Перелік навчальних програм І ступінь 1 клас Предмет Програма Навчання грамоти Іноземна мова (анг.) Математика Я досліджую світ Трудове навчання Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Фізична культура Типова освітня програма початкової освіти (автор Савченко О.Я) Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти” 2 клас Предмет Програма Українська мова Іноземна мова (англ.) Математика Природознавство Я у світі Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров'я Фізична культура Типова освітня програма початкової освіти (автор Савченко О.Я) Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти” 3 клас Предмет Програма Українська мова Іноземна мова (англ.) Математика Природознавство Я у світі Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров'я Фізична культура я Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 4 клас Предмет Програма Українська мова Іноземна мова (англ.) Математика Природознавство Я у світі Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво Трудове навчання Інформатика Основи здоров'я Фізична культура Навчальні программами для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» ІІ ступінь 5 клас Предмет Програма Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Іноземна мова (англ,) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804) Історія України. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804 Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80 Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 6 клас Предмет Програма Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Іноземна мова (англ,) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Історія України. Всесвітня історія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804 Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80 Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 7 клас Предмет Програма Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804 Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80 Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 Музичне мистецтво Образотворче мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 8 клас Предмет Програма Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№804 Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80 Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 9 клас Предмет Програма Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804) Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Іноземна мова (англ.) Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи», К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804 Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804 Історія України Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804 Всесвітня історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас», 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 р. №804 Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи»(оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім «Освіта»,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№80 Інформатика Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804; Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804 Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804 В освітній програмі ЗОШ І-ІІ ступенів с.Старий Порицьк Павлівської сільської ради Іваничівського Волинської області на 2019/2020 навчальний рік пронумеровано, прошнуровано ____22___ (двадцять дві) сторінки Директор _______________ І.СЕКУНДА

28.06.2013 15:30